“PROFESIONĀLAS PILNVEIDES PROGRAMMU IZSTRĀDE UN ĪSTENOŠANA VIESMĪLĪBAS NOZARES SABIEDRISKĀS ĒDINĀŠANAS UZŅĒMUMU DARBINIEKIEM”

Līgums Nr. 2006/0023/ VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.4.2./0077/0160

Projekta norises vieta: Rēzekne

Projekta sadarbības partneri:

  • Rēzeknes pilsētas dome (Rēzekne)
  • Eiroreģiona „Ezeru zeme” birojs (Krāslava)
  • SIA „Viesnīcu un restorānu mācību centrs”(Rīga)

Projekta īstenošanas laiks: 01.07.2006. – 31.05.2007.

 

Projekta vispārējais mērķis ir sekmēt profesionālās pilnveides iespējas Latgales reģiona ēdināšanas sektora uzņēmumu vadītājiem un darbiniekiem, veicinot Vienotā programmdokumenta 3.prioritātes pamatmērķa īstenošanu, t.i., darbaspēka konkurētspējas un kvalitātes paaugstināšanu.

Projekta tiešie mērķi:

  • paplašināt profesionālās pilnveides programmu piedāvājumu viesmīlības nozares sabiedriskās ēdināšanas sektora uzņēmumu vadītājiem un darbiniekiem;
  • nodrošināt Latgales reģiona pilsētvidē strādājošo sabiedriskās ēdināšanas sektora uzņēmumu vadītāju un darbinieku profesionālo prasmju, iemaņu un zināšanu apguvi atbilstoši viesmīlības nozares attīstības tendencēm un prasībām.

Projekta rezultāti:

  • izstrādātas un licencētas 2 profesionālās pilnveides programmas sabiedriskās ēdināšanas sektorā strādājošiem. Viena no programmām vērsta uz uzņēmumu vadītāju uzņēmējdarbības prasmju attīstīšanu, bet otra – uz šo uzņēmumu darbinieku (viesmīļu, bārmeņu, oficiantu) profesionālo iemaņu un prasmju pilnveidošanu;
  • licencētās profesionālās pilnveides programmas aprobētas Rēzeknes Augstskolā, respektīvi, apmācīti 20 sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu vadītāji un 20 šo uzņēmumu darbinieki no Latgales pilsētām – Rēzeknes, Daugavpils, Ludzas, Krāslavas, Preiļiem, Līvāniem, Balviem;
  • iegūtas rekomendācijas uzņēmējdarbības pilnveidošanai pēc veiktās ekspertīzes mērķa grupas uzņēmumos,
  • apgūti labas prakses piemēri par viesmīlības nozares attīstību (Latvijas un ārvalstu pieredze).

Projekta mērķa grupas: 20 komersanti (viesmīlības nozares sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu vadītāji) un 20 nodarbinātas personas (viesmīlības nozares sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu darbinieki - viesmīļi, bārmeņi, oficianti)