ATBALSTS DARBA TIRGUS PĒTĪJUMU VEIKŠANAI ”IEGULDĪJUMU NEPIECIEŠAMĪBAS IZVĒRTĒJUMS VIESMĪLĪBAS NOZARES CILVĒKKAPITĀLĀ”

Pieteicējs: LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātes (PTF) Uztura katedra

Projekta realizācija: no 2006. gada jūlija līdz 2007. gada maijam

Izpildītājs: LLU Pārtikas un tehnoloģijas fakultātes Uztura katedras docētāji:

  • Ingrīda Millere, Mag.oec.
  • Linda Medne, Mag.oec.
  • Viesturs Rozenbergs, Dr.sc.ing.

 

Pētījums ,,Investīciju nepieciešamības izvērtējums cilvēkresursu nodrošināšanai viesmīlības nozarē” tiek izstrādāts ESF projekta ietvaros un tiek finansēts no ESF līdzekļiem (75 %), un par tā īstenošanu ir noslēgts līgums starp Latvijas Lauksaimniecības universitāti un ESF 2.līmeņa starpniekinstitūciju – Nodarbinātības valsts aģentūru.

Pētījuma mērķis ir izpētīt situāciju viesnīcu un restorānu nozares darbaspēka tirgū, lai apzinātu reālo stāvokli cilvēkresursu nodrošinājumā dažādos Latvijas reģionos, kā arī noskaidrotu nepieciešamos pasākumus darbaspēka kvalifikācijas un konkurētspējas paaugstināšanai un izstrādātu motivēšanas shēmas cilvēkresursu piesaistei viesmīlības uzņēmumos veicinot nodarbinātību nozarē.

Pētījumu veica Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Pārtikas tehnoloģijas fakultātes Uztura katedras docētāji sadarbībā ar citu LLU katedru mācībspēkiem un doktorantiem - lektori D.Kaufmani, docenti M.Krūzmētru (Sociālo zinātņu fakultāte), asoc. profesori L.Pauru (Informācijas tehnoloģiju fakultāte), lektori G.Krūmiņu, doktoranti M.Landmani (Pārtikas tehnoloģijas fakultāte).

Pētījuma autori izsaka pateicību vairāk kā 300 viesmīlības uzņēmumos nodarbinātajiem un 10 nozaru ekspertiem par piedalīšanos aptaujās un intervijās.