PĀRTIKAS SENSORĀ NOVĒRTĒŠANA

Mācību stundu skaits 1 grupai: 12

Mācību priekšmets PĀRTIKAS SENSORĀ NOVĒRTĒŠANA

Tēma Apakštēma Lektors
Sensorā novērtēšana – kvalitātes kontroles sastāvdaļa. Pārtikas produktu sensorās novērtēšanas definīcija, pielietošanas iespējas, galvenās atšķirības starp sensoro un organoleptisko vērtēšanu. Envija Strautniece
LLU Pārtikas tehnoloģijas katedras asoc.profesore, Dr.sc.ing ., Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja eksperts sensorās novērtēšanas jomā. Publikāciju skaits-78
Sensorās fizioloģijas pamati. Garša, oža, redze, tauste, dzirde, jutīguma slieksnis, Praktiska sensoro spēju pārbaude saskaņā ar ISO standartiem.
Sensorās vērtēšanas metodes Diskriminējošās metodes. Raksturojošās metodes. Emocionālās metodes. Praktiska iepazīšanās ar dažādām metodēm un pielietošanu.
Sensoros vērtējumus ietekmējošie faktori Fizikālie apstākļi. Psiholoģiskās kļūdas.
Paraugu sagatavošana sensorai novērtēšanai. Paraugu pasniegšanas temperatūra, trauki, paraugu lielums, paraugu šifri, informācija.
Sensorās novērtēšanas organizēšana. Sensorās testēšanas telpa. Sensorās novērtēšanas laboratorija. Vērtētāji.